Co je ZY Qigong

Mistr Xu Mingtang, hlavní představitel školy, vždy říká: "Zhong Yuan Qigong je jednoduchá věda o životě".

Cílem Zhong Yuan Qigong (Čung-jüan čchi-kung)*, zkráceně ZY Qigong, je umožnit každému, kdo se zabývá tímto cvičením, dosáhnout pevného zdraví, duševní vyrovnanosti a úspěchu v běžném životě, protože "nežijeme pro qigong, ale cvičíme qigong pro život". Nejvyšším cílem pak je duchovní rozvoj, který vychází nikoli ze slepé závislosti na jakýchkoli autoritách, ale zejména z poznání a pochopení zákonitostí přírody a světa, toho, jak se věci mají. Cílem tak je "být sám sobě mistrem" a být šťastný bez ohledu na okolnosti v jakých žijeme.

ZY Qigong, je škola qigongu s velmi komplexním a logickým systémem výuky, který je dobře srozumitelný a použitelný i v západní kultuře. Stáří této školy se v literatuře uvádí přes 7 tisíc let, v každém případě lze přijmout jako fakt, že kořeny cvičení a filozofie této školy qigongu sahají do dávné historie. Jako místo vzniku je udávána oblast Zhong Yuan (Čung-jüan), v blízkosti  středního toku Žluté řeky, která je současně považována za kolébku čínské civilizace. 

ZY Qigong je starší než mnohá světová náboženství a dodnes stojí mimo náboženství i politiku. Jedná se o systém, který byl z různých důvodů do relativně nedávné doby tajný, případně nebyl vyučován veřejně. Teprve v devadesátých letech minulého století byla rouška tajemství poodhalena a ZY Qigong se postupně začal vyučovat, a to i mimo Čínu. Tato skutečnost se ještě dnes odráží na tom, že je qigong na západě znám mnohem méně, než třeba indická jóga, která byla na západě poměrně populární již v šedesátých letech.

Citát: "Systém Zhong Yuan Qigong je velmi široký a právem patří k celostním systémům. Dnes není znám žádný podobný systém, tak zcela zahrnující všechny strany lidského bytí – výuku, rozvoj, samoregulaci, ozdravování, léčení a také filozofickou koncepci vzniku a vývoje vesmíru, a také člověka, jakožto součásti tohoto světa. A právě díky síle své úplnosti a univerzálnosti a také vlastních metod výuky a tréninku, mnohé jeho části stále ještě patří k „tajným znalostem“, nedostupným pro široké vrstvy populace." Xu Mingtang,Tamara Martynová, Zhong Yuan Qigong, první stupeň vzestupu: uvolnění (citace z mého nově vydaného překladu rozšířeného vydání knihy Čung-jüan čchi-kung, První etapa vzestupu: uvolnění).

Škola ZY Qigong se větví na tyto směry, které jsou každý samostatným systémem, vzájemně se však v rámci této jedné školy i prolínají:

Seberozvoj (Self Development)

Do této části patří metody sloužící ke zlepšení zdraví, zvýšení duševní výkonnosti, rozvoji kreativity, rozvoji tzv. mimořádných schopností (např. otevření třetího oka), atd. Patří sem především kurzy I. - V. stupně ZY Qigong a výuka osobních žáků.

Kurz I. stupně

Na kurzu I. stupně pro začínající je jedním z cílů stav "Uvolnění" těla i mysli, který umožňuje relaxaci a plynulé proudění energie tělem, což je jednou z podmínek zdraví. Lze také říci, že I. stupeň je zaměřen na zlepšení fyzického zdraví a získání vitality. Aktivujeme spodní dantian (tan-tchien), jedno z důležitých energetických center. Cviky prvního stupně jsou určeny ke zvýšení množství energie, její koncentraci a kultivaci a k jejímu následnému využití pro fyzické zdraví a mentální výkon. Vyučované cviky jsou svým způsobem jednoduché, fyzicky nenáročné, jejich působení však zahrnuje jak odstranění stresu a únavy, tak také zlepšení fungování orgánů, zejména v případě jejich snížené funkce a harmonizaci organizmu jako celku. Cvičení také značně přispívá k prodloužení života. Cvičí se v sedě na židli a ve stoje, některé cviky lze provádět i při chůzi a v leže, dokonce i ve spánku a šetřit tak čas. I takto tradiční cvičení lze proto poměrně snadno zapojit do běžného života moderního člověka.

Kurz II. stupně

Na kurzu II. stupně je jedním z cílů dosažení stavu "Ticha", ve kterém si můžeme účinně odpočinout a umožnit organizmu, aby využil svých samoléčivých schopností a také získání "síly" a vyrovnanosti emocí. Pracujeme se středním dantianem (tan-tchienem). Na druhém stupni se mj. vyučují speciální způsoby dýchání tělem a také práce s určitým druhem energie, který ovlivňuje funkci našich orgánů. Pomocí tohoto cvičení lze nejen zlepšit funkci určitého orgánu, ale i zharmonizovat organizmus jako celek. Toto cvičení mívá velmi dobré výsledky i v případě potíží nejasného charakteru, které nereagují na běžné metody ani akupunkturu.

Kurz III. stupně

Kurz III. stupně je již na zdraví zaměřen jen z malé části a je označován jako Cesta k moudrosti. Pracujeme s horním dantianem (tan-tchienem) a cílem je dosažení hlubokého stavu "Pauzy". Ze zdravotních aspektů lze nicméně zmínit velmi zajímavý cvik zaměřený na výrazné omlazení organizmu. Jde o variantu cviku, který umožňuje být delší dobu bezpečně a bez nepříjemných pocitů bez jídla, což vede k očistě a detoxikaci organizmu a utišení mysli.

Kurz IV. stupně

Tuto úroveň již vyučuje pouze Mistr. Výuka se velmi odlišuje od předchozích stupňů. Lze prozradit, že zvládnutí IV. stupně mj. umožňuje porozumět světu rostlin a zvířat a získávat od nich informace, které lze využít např. při sestavování léčivých směsí bylin.

Kurz V. stupně

Tato nejvyšší úroveň není veřejně vyučována. Lze pouze naznačit, že se vztahuje k poznání a pochopení vesmírných zákonů.

Medicína obrazy mysli (Image Medicine, Chinese Image medicine)

Jedná se o specifické metody celostního léčení, zahrnující diagnostiku i terapii. Metoda Image Medicine ("medicína obrazů mysli") pochází ze staré Číny (čínský název Yi Xiang Yi Xue) a z metod léčení, jaké používal např. zázračný lékař Bian Que (Pien Čchüe, asi 552-479 před naším letopočtem). Dnes bývá zařazována mezi tradiční čínskou medicínu (TČM). Zatímco TČM používá zejména akupunkturu, požehování moxou, byliny apod., v Image Medicine je základním principem léčby používání tzv. obrazů mysli a to jak při diagnostice, tak i při léčení. Je však možné použít i další metody a jejich kombinaci. Nejedná se tedy o léčení malováním obrazů, jak by mohl název nesprávně napovídat. Tato léčebná metoda vychází ze samotné podstaty fungování života a vesmíru, je velmi účinná, nemá vedlejší účinky, jako mnoho léků a lze pomocí ní léčit i choroby, zejména chronické, které jsou západní medicínou považovány za těžko léčitelné, nebo neléčitelné. Více informací o této metodě zde (nebo ve slovenštině zde). Ve dnech 3.-4.10.2015 proběhla v Bratislavě (SK) 5. Mezinárodní konference o Image Medicine a TČM, na které jsem měl příspěvek o využití práce s obrazy mysli v praxi učitele ZY Qigong a běžného člověka. Více zde.

Transplantace vědomostí (Knowledge Transplantation)

Jde o metody efektivní výuky a rychlého přenosu vědomostí a informací. Metoda je využívána při výuce ZY Qigong, ale vyškolenými specialisty např. také k výuce cizích jazyků. Celá tato metoda však ještě není zcela zpřístupněna veřejnosti a běžně se nevyučuje.

O ZY Qigong je možné se dovědět více také z knih, které vyšly v češtině (Sü Ming-tchang, Tamara Martynovová, Čchi-kung čung-jüan, Spodní tan-tchien, uvolnění těla, Eugenika 2002, Čchi-kung čung-jüan, Lékařský aspekt čchi-kungu, Eugenika 2003 a Čchi-kung čung-jüan, Teorie a praxe, střední tan-tchien, Eugenika 2003), viz obálky knih vpravo. Ve slovenštině vyšla v roce 2014 kniha o třetím stupni s názvem Čung-Juan Čchi-kung, Tretí stupeň vzostupu: Pauza, cesta k múdrosti. Kniha je k dostání u instruktorů ZY Qigong.

 

*Poznámka: Na prvním místě je na těchto stránkách uváděna transkripce pinyin, tedy oficiální přepis čínských znaků do latinky. V závorce pak uvádím i českou transkripci, která se poměrně úspěšně přibližuje čínské výslovnosti a je často používána např. i v knihách vydaných v České republice.

 

Nový překlad doplněného, rozšířeného vydání knihy. 

K dostání zde.

Dao De Jing (Tao te ting)

Aniž bychom vyšli ze dveří,
můžeme poznat svět.
Aniž bychom vyhlédli oknem,
můžeme uzřít cestu nebe.
Čím dále kdo vyjde,
tím menší je jeho poznání.
Proto tedy povolaný:
neputuje a přece poznává,
nerozhlíží se, a přece pojmenovává,
nečiní a přece dovršuje.

Lao Zi (Lao-c´)

(Verš 47. v překladu Jiřího Navrátila, https://tao.kvalitne.cz/)

Kontakt

Bc. Petr Kochlík
Ctěnická 695/13
Praha 9
190 00

728694999

© 2014 Všechna práva vyhrazena.